desktop

Servis a kontrola jakosti

Zaměřujeme se na kvalitu výrobních procesů a konečných produktů

Kvalita výroby

Společnost se širším kolektivem specializovaných odborníků, zajišťuje vývojové a aplikační práce, jejich výrobní zavádění a následné dodávky výrobků s vyššími užitnými vlastnostmi, optimalizovanými materiálovými a geometrickými funkčními parametry.

Vývojové i aplikační práce jsou v souladu s novým KNOW-HOW společnosti a trendy světového vývoje ke zvýšení konkurenční schopnosti výrobků našich obchodních partnerů.

Zásady kontroly jakosti

Kontrola jakosti je přesně specifikovaná požadavky v technické dokumentaci. Kontrolu jakosti v subdodavatelsky zajišťovaných výkonech zabezpečují subdodavatelé těchto činností, přičemž účinnost této kontroly je ověřována výstupní kontrolou jakosti. Kontrola jakosti vychází z norem dle ČSN, Hutnictví železa, a.s. – HŽ 43 5210 (Válce pro tváření kovů – Ocelové válce kované – Technické dodací podmínky) a Prohlášením o shodě dle zákona 22/1997 Sb., v platném znění.

Druhy kontrol

Z hlediska začlenění kontroly jakosti do výrobního toku, návaznosti na identifikaci a zejména na způsob zabezpečování kontroly jakosti a označování stavu po kontrole jsou rozlišovány tři druhy kontrol jakosti:

  1. Vstupní kontrola jakosti - tj. kontrola jakosti vstupních dodávek s cílem zamezit vstupu vadných komponentů do realizačního procesu
  2. Mezioperační kontrola a zkoušení - tj. kontrola provedení operací v průběhu výrobního procesu, aby se případná vada zjistila dříve, než se do výrobku vloží další práce a náklady
  3. Výstupní kontrola - tj. závěrečná kontrola výrobku nebo dílu podle specifikací před expedicí nebo předáním zákazníkovi.Rozsah výstupní kontroly a zkoušek je stanoven v technických podmínkách smlouvy. Kontrole jakosti jsou podrobeny všechny smluvně požadované parametry.

Záznamy o kontrole a zkouškách

Výsledky provedené kontroly jakosti nebo zkoušky, resp. rozhodnutí o uvolnění k další činnosti (podle předem stanovených kritérií přijatelnosti) musí být zaznamenány. Jsou stanoveny dva způsoby provádění záznamů:

  1. záznam do průvodní dokumentace
  2. záznam na zákaznicky dohodnuté formuláře (kontrolní záznamy, apod.)

V každé fázi výroby musí být zřejmý stav ověření jakosti materiálu, subdodávky nebo realizovaného výrobku. K přímému značení stavu materiálu nebo výrobku po kontrole jakosti a zkouškách se používá popisů v průvodní dokumentaci nebo uložení ve zvlášť pro tento účel označeném prostoru. Stav uvolnění, tj. shody se stanovenými požadavky je jediný možný pro zahájení další činnosti (skladování, výrobní operace, expedice. V případě naléhavých výrobních zájmů (odstraňování následků havárie, nebezpečí z prodlení - ztráty zakázky, apod.), je možno zpracovat neověřený materiál, tento materiál však musí být v průběhu realizace identifikován, včetně ověření jeho vlastností (znaků jakosti). O této výjimce může rozhodnout prokazatelnou formou pouze vedení společnosti.

Nezávazná poptávka

×

TOP