desktop

Granty a dotace

Společnost navazuje na zkušenosti získané při řešení ukončeného městského dotačního „Programu podpory inovačních aktivit malého a středního podnikání, vědy a výzkumu“; s číslem dotačního programu 0899 2004 OER a názvem projektu: „Výzkum a ověření experimentálních a výrobních možností bandážování hutních válců v podmínkách ostravské průmyslové aglomerace.“, dořešeného z vlastních zdrojů; z dotačního programu MPO „IMPULS“, s číslem dotačního programu FI – IM2/036 a názvem projektu „Výzkum modernizace technologických podmínek pro inovaci jakosti kovaných válců.“; stejně i jako z ukončeného dotačního programu MSK v roce 2011 „Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji“ RRC/04/2010; s číslem dotačního projektu 01910/2011/RRC a s názvem projektu „Výzkum zbytkových napětí v bandážovaných opěrných válcích.“

Výběr realizovaných projektů:

PROJEKT V RÁMCI

"Programu podpory inovačních aktivit malého a středního podnikání, vědy a výzkumu"  vyhlášeného Statutárním městem Ostrava

"Výzkum a ověření experimentálních a výrobních možností bandážování hutních válců v podmínkách ostravské průmyslové aglomerace".

Stručný popis projektu

Laboratorně experimentální výzkum a stanovení základních fyzikálních a strukturních charakteristik vybraných ocelí pro jejich využití k bandážování vypracování matematického modelu a výpočet základních rozměrů a podmínek pro vlastní bandážování válců s cílem prodloužení jejich životnosti, využitím duševních a výrobních kapacit ostravské průmyslové aglomerace, s přispěním k zachování úrovně zaměstnanosti v kovárnách a strojírenských podnicích.

Cíle projektu

Využití nově stanovených fyzikálních parametrů pro konkrétní oceli, moderních výpočtových metod a technologických kapacit výrobních podniků stanovit a provozně ověřit možnosti rozšíření jejich výrobního zaměření na opravy, vyřazených hutních válců, cestou bandážování. Zajistit tak větší využití jejich výrobních kapacit, v krajním případě s udržením stávající zaměstnanosti. Přepokládaný export umožňuje rozšíření této technologie i pro zahraniční dodávky (Slovensko, Polsko, resp. Německo po vstupu do Evropské unie)

Výsledky projektu

Provozní ověření bandážovaných válců se zaměřením na opravy předčasně vyřazených opěrných (i pracovních) válců přineslo požadované zavedení experimentálního výzkumu do provozní praxe. V kooperaci s ostravskými podniky i soukromými firmami, byly předmětné bandážované válce dodány do:

Typ válce

množství

Hmotnost kg/ks

Pozn.:

WR

Ø 730 mm 

3

5 600

Válcování Ni "za tepla"

BuR

Ø 1740 mm 

12

50 000

Pásová trať

WR

Ø 800 mm 

2

11 200

Válcování Al

BuR

Ø 1000 mm 

4

13 500

Válcování Al

BuR

Ø 1300 mm 

2

25 000

Pásová trať

PROGRAMOVÝ PROJEKT

"IMPULS" vyhlášený veřejnou soutěží ve výzkumu a vývoji na výběr projektů do programu výzkumu a vývoje vypsané Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky na rok 2005

"Výzkum a modernizace technologických podmínek pro inovaci jakosti kovaných válců"

Stručný popis projektu

Vypracovat KNOW HOW pro moderní technologii a za řízení k výrobě těžkých válců v podmínkách ČR s užitnými vlastnostmi odpovídající světovému vývoji.

Cíle projektu

Výzkum a specifikace materiálových, technologických, projekčních a výrobních podmínek válců se špičkovými užitnými vlastnostmi.

Technické parametry

Nová modifikace nástrojových ocelí pro válce, nová výrobní technologie, nové prototypové zařízení pro dosažení větší hloubky prokalení těla válce, možnost aplikace pro kalibrované válce, zvýšená otěruvzdornost a odolnost proti křehkému porušování povrchových vrstev, zvýšení povrchové kvality válcovaného materiálu, aplikovatelnost na litých válcích.

Ekonomické parametry

Zvýšení životnosti válců a jejich ekonomických charakteristik s větším využitím tuzemských výrobních kapacit a možnosti konkurenčního uplatnění v zahraničním obchodě včetně příznivých sociálních dopadů na zaměstnanost strojírenských pracovišť.

Výsledky projektu

Pro vypracování nové moderní technologie s vyššími užitnými vlastnostmi bylo realizováno, ve spolupráci s VŠB – TU Ostrava, mnoho teoretických zkoušek. Současně byly provozně ověřené světové jakosti ocelí, za účelem zvýšení životnosti válců s vyšším obsahem Cr (až do 5% oproti stávajícím 1,5%). V souvislosti s restrukturalizací kooperujících podniků, došlo ke změně výrobního sortimentu a tato technologie již nebyla požadována. Situace si vyžádala pozastavení a následné zrušení daného projektu s tím, že veškeré vypracované zprávy a podklady k projektu jsou připraveny pro další případnou realizaci.

Programový projekt

Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2015

"Realizace výzkumně vyvinutých inovačních řešení, zvyšování užitných vlastností hutních válců postupným bandážování a vícenásobné recyklace".

Stručný popis projektu

Jedním z produktů výzkumu a vývoje v oblasti užití materiálů pro hutnické procesy tvářením, je proces bandážování a recyklace vyřazených hutních válců. Zatímco u klasických hutních válců, tzv. "monobloků" (cca 50 t/ válec), vyrobených z jednoho kusu ocelářských polotovarů (ingotů), bandážované válce sestávají z osového dílu a nasazené vnější pracovní bandáže - pro tváření vývalků za tepla či za studena.

Cíle projektu

Cílem řešení projektu je dosáhnout vyšší úrovně užitných vlastností válce v provozních podmínkách jednotlivých uživatelů, prodloužení životnosti a při zvýšení komerční přitažlivosti bandážovaných válců v konkurenci se špičkovými monoblokovými válci zahraničních dodavatelů.

Technické parametry

Jedním z řešení náhrady chybějící procesní výbavy je alternativa tepelného zpracování lehčích strojírenských dílů - bandáží - namísto hmotnostně náročných celistvých válců "monobloků", s využitím technologického vybavení českých výrobců, při aplikaci inovativních procesních metod tepelného zpracování.

Ekonomické parametry

Ekonomický přínos a návratnost prostředků k řešení této inovační realizace úzce souvisí s komerční informovanosti o tomto novém sortimentu bandážovaných válců a s dořešením možnosti aplikovat tyto nové principy bandážování i na dalším sortimentu hutních válců. Přitom lze očekávat vyšší provozní životnosti válců, současně vznikají úspory navyšované možnosti vícenásobného využití osových dílů válce při jejich recyklaci.

Výsledky projektu

Požadovaný záměr při aplikaci inovativních procesních metod ohřevu bandáže byl realizován v plném rozsahu plnění projektu, nicméně se bude firma Devimex i nadále zabývat další modernizaci ohřevu u následných realizací.

Nezávazná poptávka

×

TOP