Výzkum a vývoj


PROJEKT V RÁMCI

"Programu podpory inovačních aktivit malého a středního podnikání, vědy a výzkumu"
vyhlášeného Statutárním městem Ostrava

"Výzkum a ověření experimentálních a výrobních možností bandážování hutních válců v podmínkách ostravské průmyslové aglomerace".

Stručný popis projektu

Laboratorně experimentální výzkum a stanovení základních fyzikálních a strukturních charakteristik vybraných ocelí pro jejich využití k bandážování vypracování matematického modelu a výpočet základních rozměrů a podmínek pro vlastní bandážování válců s cílem prodloužení jejich životnosti, využitím duševních a výrobních kapacit ostravské průmyslové aglomerace, s přispěním k zachování úrovně zaměstnanosti v kovárnách a strojírenských podnicích.

Cíle projektu

Využití nově stanovených fyzikálních parametrů pro konkrétní oceli, moderních výpočtových metod a technologických kapacit výrobních podníků stanovit a provozně ověřit možnosti rozšíření jejich výrobního zaměření na opravy, vyřazených hutních válců, cestou bandážování. Zajistit tak větší využití jejich výrobních kapacit, v krajním případě s udržením stávající zaměstnanosti. Přepokládaný export umožňuje rozšíření této technologie i pro zahraniční dodávky (Slovensko, Polsko, resp.Německo po vstupu do Evropské unie)

Výsledky projektu

Provozní ověření bandážovaných válců se zaměřením na opravy předčasně vyřazených opěrných (i pracovních) válců přineslo požadované zavedení experimentálního výzkumu do provozní praxe. V kooperaci s ostravskými podniky i soukromými firmami, byly předmětné bandážované válce dodány do:

Typ mm Odběratel Počet ks Rok dodání Hmotnost Kg Poznámka
Ø730 mm
pracovní
Rokycany
ČR
3 2ks – 2005
1ks – 2008
5 600 Válcování Ni "za tepla"
Ø1740 mm
opěrné válce
ArcelorMittal
ČR
6 2ks – 2006
2ks – 2008
2ks – 2009
50 000 Pásová trať Steckel 1700 "za tepla"
Ø800 mm
pracovní za tepla
Břidličná
ČR
2 2 ks – 2005 11 200 Válcování Al
Ø1300 mm
opěrné válce
DWA
Maďarsko
2 2 ks – 2009 25 000 Pásová trať 1500 "za studena"

Bandáž před natažením:
Bandáž před natažením

Technologický postup natažení bandáže:
Natažení 1 Natažení 2 Natažení 3

Válec s bandáží připravený na expedici:
Válec s bandáží připravený na expedici

 


PROGRAMOVÝ PROJEKT

"IMPULS"

vyhlášený veřejnou soutěží ve výzkumu a vývoji na výběr projektů do programu výzkumu a vývoje vypsané Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky na rok 2005

"Výzkum a modernizace technologických podmínek pro inovaci jakosti kovaných válců"

Stručný popis projektu

Vypracovat KNOW HOW pro moderní technologii a za řízení k výrobě těžkých válců v podmínkách ČR s užitnými vlastnostmi odpovídající světovému vývoji.

Cíle projektu

Výzkum a specifikace materiálových, technologických, projekčních a výrobních podmínek válců se špičkovými užitnými vlastnostmi.

Technické parametry

Nová modifikace nástrojových ocelí pro válce, nová výrobní technologie, nové prototypové zařízení pro dosažení větší hloubky prokalení těla válce, možnost aplikace pro kalibrované válce, zvýšená otěruvzdornost a odolnost proti křehkému porušování povrchových vrstev, zvýšení povrchové kvality válcovaného materiálu, aplikovatelnost na litých válcích.

Ekonomické parametry

Zvýšení životnosti válců a jejich ekonomických charakteristik s větším využitím tuzemských výrobních kapacit a možnosti konkurenčního uplatnění v zahraničním obchodě včetně příznivých sociálních dopadů na zaměstnanost strojírenských pracovišť

Výsledky projektu

Pro vypracování nové moderní technologie s vyššími užitnými vlastnostmi bylo realizováno, ve spolupráci s VŠB – TU Ostrava, mnoho teoretických zkoušek. Současně byly provozně ověřené světové jakosti ocelí, za účelem zvýšení životnosti válců s vyšším obsahem Cr (až do 5% oproti stávajícím 1,5%). V souvislosti s restrukturalizací kooperujících podniků, došlo ke změně výrobního sortimentu a tato technologie již nebyla požadována. Situace si vyžádala pozastavení a následné zrušení daného projektu s tím, že veškeré vypracované zprávy a podklady k projektu jsou připraveny pro další případnou realizaci.